Измена оперативног плана организације образовно-васпитног рада школе

за период од 30. новембра до 18. децембра 2020.године

 

Драги ученици и родитељи,

 

На основу Уредбе Владе Републике Србије од 25.11.2020, о Допуни и измени  Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за 2020/2021, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, достављамо вам измењен и допуњен план рада школе.

Остваривање образовно-васпитног рада у другом циклусу у ОШ ''Светозар Марковић'' Крагујевац, усаглашено је са Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. год. бр. 610-00-00674/2020-07, актом министарства број: 610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године и другим упутствима и смерницама које је школа добила.

Остваривање образовно-васпитног рада у првом циклусу

Настава, као и остваривање квалитета образовно васпитног рада у првом циклусу наставља да се остварује кроз непосредни образовно васпитно рад као и до сада, према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе у складу са Стручним упутством као и у складу са другим упутствима и смерницама достављеним школама  у претходном периоду.

Настава се организује у школском простору, тако да се осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.

Ученици који су одлуком родитеља у међувремену прешли на наставу на даљину, добијају наставни материјал преко изабране платформе и једном месечно долазе у школу на проверу знања.

У 11 одељења класичне наставе, настава се остварује са две паралелне групе, А и Б . Обе групе сваодневно похађају наставу у школском простору (изузев ученика чији су се родитељи определили у међувремену за наставу на даљину). Почетак наставе за групе се  мења на недељном нивоу (једне недеље група А ради као прва ,а друге недеље као друга). Часови трају 30 минута .

Распоред часова - Класична одељења првог  циклуса

 група А

1 .час

08:00 до 08:30 часова

2.час

08:35 до 09:05 часова

 

Одмор

3 .час

09:20 до 09:50 часова

4 .час

09:55 до 10:25 часова

 група Б

1 .час

10:45 до 11:15 часова

2.час

11:20 до 11:50 часова

3 .час

 12:05 до 12:35 часова

Напомена:Промена смена се врши на недељном нивоу.

Ученици млађих  разреда улазе на ђачки улаз осим ученика из 1/1,1/2,2/1 и 2/2 који улазе на главни улаз Школе.

Звоно за улазак у Школу  је у 07:50 часова а за почетак наставе у 8:00 часова. Распоред звона је услкаду са горе датим распоредом.

У 4 одељења целодневне наставе, настава се остварује са две паралелне групе, А и Б

Наставници разредне наставе раде са њима до 13:00 часова, мењајући се на дневном нивоу.

Од 13:00 часова почињу активности из Обогаћеног једносменског рада до 16:00.

Организација активности у периоду од 13:00 часова до 16:00 часова ће се остваривати  уз помоћ наставника и стручних сарадника који су у Пројекту обогаћеног једносменског рада, као и наставника предметне наставе.

У 1 одељењу целодневне наставе, настава се остварује са одељењем  у пуном саставу.

Одељење које раде у пуном саставу ради у просторијама-малој сали и центру које задовољавају све постављене критеријуме.

Распоред часова-Целодневна настава

Наставник разредне наставе

07:30 до 11:30 часова

Наставник разредне наставе

11:30 до 13:00 часова

Напомена:Промена наставника разредне наставе се врши на дневном нивоу.

Пријем ученика у школски простор се врши од 07:00 часова уз  поштовање епидемиолошких мера. Пријем се обавља на главном улазу у школу као и на ђачком улазу новог блока у зависности од распореда учионица у којима ће ученици боравити.

 Доручак ученика почиње у 07:30 и то прво ученика другог разреда који су смештени на простору који задовољава одржавање потребне дистанце док доручак за ученике првог разреда почиње у 07:45 .

Редовна настава од 08:00 до 13:00

Наставници разредне наставе раде са њима до 13:00 часова,мењајући се на дневном нивоу.

Ужина почиње у 11:00 часова.

Замена наставника разредне наставе се врши после ужине.

Ручак  12:30 часова .

Од 13:00 часова почињу активности из Обогаћеног једносменског рада.

Настава у целодневној  настави/продуженом боравку траје до 16:00 часова а родитељи ученике могу најраније да преузму од 14:00 часова.

У издвојеним одељењима Горњој Сабанти, Јовановцу и Великим Пчелицама, у складу са бројем ученика и просторним могућностима које осигуравају безбедност ученика и запослених, примењиваће се модел рада са одељењима у пуном саставу.

Часови ће трајати 30 минута и радиће се према редовном распореду који је усвојен на нивоу школе.

Разредна настава Горња Сабанта, Јовановац и Велике Пчелице

1 .час

08:00 до 08:30 часова

2.час

08:35 до 09:05 часова

 

Одмор

3 .час

09:20 до 09:50 часова

4 .час

09:55 до 10:25 часова

 

Остваривање образовно-васпитног рада у другом циклусу

За све ученике другог циклуса организује се настава на даљину, уз коришћење одговарајуће платформе, која обухвата наставу и друге облике образовно васпитног рада. Овим моделом наставе обезбеђује се остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије.

Школа се, на основу анализе техничких и кадровских капацитета као и могућности ученика, определила за коришћење Гугл платформе (Google classroom, Google Meet) и платформе РТС планета као подршку и допуну раду на изабраној платформи. Поред  тога ученици другог циклуса користиће Дигиталне уџбенике/платформе издавача уџбеника за коју су сви наставници  прошли одговарајућу обуку.

Сви наставници предметне и разредне наставе ће свакодневно наставне садржаје са  упуствима, задацима, кључним садржајима и другим корисним материјалима (линковима, онлајн предавањима, снимљеним предавањима...) поставити на Гугл учионицу да би били доступни свим ученицима (и да би родитељи имали увид).

Предметна настава у II циклусу у оквиру наставе на даљину биће реализована у реалном времену, путем платформе Гугл платформе према утврђеном распореду. Трајање часова је 45 минута:

1 .час

8:00 до 8:45 часова

2.час

8:50 до 10:35 часова

 

Одмор

3.час

10:00 до 10:45 часова

4. час

10:50 до 11:35 часова

5.час

11:40 до 12:25 часова

6.час

12:30 до 13.15 часова

7.час

13:20 до 14:05 часова

3.1 Планирање и остваривање часова наставе

Настава на даљину биће реализована као наставак  реализације Посебног програма основног образовања и васпитања у складу са упутствима за наставу на даљину.

Часови ће бити одржавани у у реалном времену, у трајању од  45 минута и по распореду који је школа донела за свако одељење. По потреби организоваће се  допунска и додатна настава. Уколико сваки час не буде могуће организовати на даљину у реалном времену од 45 минута, наставници ће у реалном времену постављати садржаје и материјале намењене за час, са захтевима и сатницом за достављање постављених домаћих задатака.

 Начин праћења и вредновања постигнућа ученика

Први циклус

Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика оствариваће се у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о оцењивању ученика основне школе. Примењиваће се комплементарно, формативно и сумативно оцењивање. 

Други циклус

У периоду остваривања наставе на даљину, праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и оцењивања ученика обављаће се у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању. Наставници обезбеђују потребне податке о напредовању ученика применом Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, као основа за предлагање закључне оцене у првом полугодишту.

Наставници ће у континуитету, примењивати различите технике за праћење резултата учења. Праћење напредовања укључиваће у већој мери формативно оцењивање.

Приликом оцењивања, акценат ће бити стављен на садржаје који су кључни за остваривање исхода.  На google учионици, после сваког часа биће истакнути захтеви које ученици треба да усвоје.

Наставници могу да оцене ученике и на основу њихових различитих едукативних активности и резултата.-излагање и представљање (презентација, радова, модела..), учешће у дискусијама и дебатама, писање есеја, групни пројекати и слично, у складу са програмом наставе и учења.

Нови распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, за свако одељење,  биће благовремено постављен на сајт Школе. При изради новог плана водиће се рачуна о дневном и недељном оптерећењу. Наставници ће унапред обавестити ученике о садржајима који ће се проверавати.

Наставници ће водити евиденцију о појединачном напредовању ученика кроз своју педагошку документацију.

Ученици ће бити редовно и благовремено информисани о свом постигнућу и начинима даљег напредовања у комуникацији са свим предметним наставницима.

Ученицима којима је неопходна додатна подршка у виду допунске и додатне наставе као и у складу са специфичним потребама ученика,  наставник ће у утврђеном термину у току дана реализовати активност путем школске платформе за учење на даљину.

Стручни сарадници ће, у договору са одељењским старешинама, ученицима  и родитељима пружати додатну саветодавну подршку.

Закључне оцене ће бити изведене на основу свих оцена које је ученик добио од почетка школске године, током непосредног рада и током наставе на даљину. Изузетно, ученицима ће бити омогућено усмено одговарање уколико је незадовољан закључном оценом.

За ученике који из оправданих разлога на крају првог полугодишта остану неоцењени, планираће се додатна подршка у другом полугодишту.

Инструктивно педагошки надзор и саветодавну подршку врше директор школе и педагошко психолошка служба тако што имају пристип виртуелним учионицама, часовима наставе на даљину и другим облицима наставе на даљину у свим виртуелим учионицама.

Подршка ученицима који наставу похађају по ИОП-у

Школа ће за сваког појединачног ученика који се образује по ИОПу одабрати оптималан начин остваривања наставе на даљину у складу са индивидуалним образовним потребама и у сарадњи са родитељима.

За ученике који наставу похађају по индивидуалном образовном плану, оцењивање ће се вршити у складу са важећим Правилником.

Праћење и вредновање у оквиру наставе на даљину реализоваће се на на један од следећих начина:

-Коришћењем Гугл учионице, у сарадњи са родитељима (задаци прилагођени индивидуалним могућностима ученика).

-Непосредно преузимање прилагођеног наставног материјала (родитељи)

-Коришћење одабраног материјала, из е-уџбеника који је у складу са корацима ИОП-а. Прилагођени образовним потребама сваког појединачног ученика.

Ученицима ће бити пружана додатна подршка у виду охрабрења, оснаживања самопоуздања и мотивације за рад кроз комуникацију са ученицима путем гугл учионице и вербалне комуникације.

Наставници и стручни сарадници ће путем мејла и лично (непосредно, ако дозволе околности) или телефонским путем усмено или видео позивима преко вибер-апликације комуницирати са родитељима и ученицима.

Родитељи ће бити укључени у праћење и вредновање резултата рада ученика. 

Школа ће водити евиденцију и пружати подршку свим ученицима који не располажу одговарајућим материјалним ресурсима: Достављање штампаних едукативних материјала, материјална подршка у циљу обезбеђивања уџбеника и прибора за рад. Обезбеђивање редовне комуникације између наставника и ученика као и њихових родитеља. Пружање подршке кроз сарадњу са институцијама социјалне заштите, према потреби. Саветодавна подршка педагошко-психолошке службе .

У Крагујевцу,

1.12.2020.

                                                                                                                        Директор школе

                                                                                                       Мр Татјана Маринковић, проф.

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"