Јавне набавке

Јавне набавке

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Светозар Марковић" Крагујевац.

На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допине конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуде и сл.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Светозар Марковић" Крагујевац, имају могућност да, писаним путем слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-301-815 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке.

На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.


Правилник о јавним набавкамаКонкурсна документација 


Финансијски план школе за 2021.

План јавних набавки


 

Модел уговора

PDF


О Д Л У К У 

о додели уговора за услугу сервисирања рачунара

PDF


ИЗМЕНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.1.1.-20
PDF


 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАPDF


 

О Д Л У К У 

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за заједничке послове, као Tело за централизоване јавне набавке број 404-47/20-XXVI-02 од 19.02.2020. године, у предмету јавне набавке број 1.1.4: Канцеларијски материјал – прва партија папир, папирна галантерија и други ситан канцеларијски материјал:  ОРН:30192000)

PDF


О Д Л У К У 

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за заједничке послове, као Tело за централизоване јавне набавке број 404-47/20-XXVI-02 од 21.02.2020. године, у предмету јавне набавке број 1.1.4: Канцеларијски материјал друга партија – обрасци,књиге и остали штампани материјал:  ОРН:30192000)

PDF


О Д Л У К У 

о додели уговора за набавку нових тонера на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за заједничке послове, као Tело за централизоване јавне набавке број 404-49/20-XXVI-02 од 24.02.2020. године, у предмету јавне набавке број:1.1.5. Нови тонери (ОРН: 30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

PDF


О Д Л У К У 

о додели уговора за прву партију за електричну енергију на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-51/20-XXVI од 21.02.2020. године, у предмету јавне набавке број 1.1.2: Електрична енергија по партијама (ОРН: електрична енергија; 09310000)

PDF


О Д Л У К У

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за заједничке послове, као Tело за централизоване јавне набавке број 404-50/20-XXVI-02 од 21.02.2020. године, у предмету јавне набавке број 1.1.7.:Средства за хигијену:  ОРН:39830000,39831000,39831300,39831600,39832000,33700000)

PDF


О Д Л У К У

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за заједничке послове  број 404-161/20-XXVI-02 од 28.04.2020. године, у предмету јавне набавке број 1.1.8: Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа (ОРН: 22110000-Штампане књиге)

PDF


О Д Л У К У

о додели оквирног споразума

PDF


 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ  И ЧЕТВРТОГ

PDFКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  УЧЕНИКА ПЕТОГ, ШЕСТОГ, СЕДМОГ  И ОСМОГ РАЗРЕДА

PDF


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем

PDF

 


О Д Л У К A о додели оквирног споразума

PDF


ОДЛУКА о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-265/19-XIIод 01.10.2019.године, у предмету јавне набавке број 1.2.1: Услуга осигурања имовине (назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 66515200 – услуге осигурања имовине

PDF


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем

PDF


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ПРВОГ, ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  РАДИ ЗАКЉУЧИВАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЈАВНА НАБАВКА број 1.2.6./2019

 Ознака из општег речника набавки: 63516000-Услуге организације путовања

PDF


 

О Д Л У КА о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности  редни број 1/2019

PDF


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 1/19 ЗА НАБАВКУ РАДОВА

-резервисана јавна набавка-

замена постојеће фасадне столарије новом од ПВЦ материјала

PDF


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-156/19-XII од 19.04.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.6.: Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа (ОРН: 22110000-Штампане књиге)

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговораДРУГА ПАРТИЈА на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-212/19-XIIод 05.06.2018. године, у предмету јавне набавке број 1.1.4 : Набавка ХТЗ опреме , друга партија- радна и заштитна обућа (ОРН: заштитна обућа 188300000)

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговора– ПРВА ПАРТИЈА на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-212/19-XIIод 25.06.2019. године, у предмету јавне набавке број  1.1.4: Набавка ХТЗ опреме, прва партија- радна и заштитна одећа (ОРН: радна одећа,специјална радна одећа и прибор 18100000)

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговораза енергенте за грејање по партијама друга партија – угаљ и огревно дрво на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-241/19-XII од 16.08.2019. године, у предмету јавне набавке број  : 1.1.1.Енергенти за грејање по партијама - друга партија – угаљ и огревно дрво (ОРН енергенти за грејање:09135000;09111100; 09111400)

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-148/19-XII од 21.06.2019.године, у предмету јавне набавке број 1.1.9: Рачунарска и сродна опрема(ОРН: 30200000-рачунарска опрема и материјал)

PDF


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

PDF


ОДЛУКA

о додели уговора за другу партију на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-118/19-XII од 21.03.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.8.: Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама (ОРН: намештај 39100000)

PDF


ОДЛУКA

о додели уговора за прву партију на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-118/19-XII од 21.03.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.8 : Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама (ОРН: намештај 39100000)

PDF


ОДЛУКA

о додели уговораНа предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-63/19-XII од 27.02.2019. године, у предмету јавне набавке број: Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (назив и ознака из општег речника набавки: 50300000 – услуга поправке, одржавања и сродне услуге)

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговора за услугу сервисирања рачунара на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-64/19-XII од 22.02.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.2.2: Услуга сервисирања рачунара(назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 50300000)

PDF


 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

PDF


 

ОДЛУКA

о додели уговора за четврту партију на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-60/19-XII од 18.02.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.2.: Канцеларијски материјал по партијама (ОРН: 30192000)

PDF


 

 

ОДЛУКA

о додели уговора за четврту партију на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-62/19-XII од 28.02.2019. године, у предмету јавне набавке број 1.1.3: Нови тонери (ОРН:30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

PDF


 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

PDF


 

ОДЛУКA о додели уговора за прву партију за електричну енергију на предлог Комисије за  јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-58/18-XIIод 30.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 1.1.10-2019: Електрична енергија по партијама  (ОРН:електрична енергија;09310000)

PDF


 

ОДЛУКA о додели уговора– ПРВА ПАРТИЈА на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-168/18-XIIод 05.06.2018. године, у предмету јавне набавке број     17/2018 : Набавка ХТЗ опреме , прва партија- радна и заштитна одећа (ОРН: радна одећа,специјална радна одећа и прибор 18100000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за енергенте за грејање по партијама друга партија – угаљ и огревно дрво на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-194/18-XII од 11.06.2018. године, у предмету јавне набавке број 16/2018 :  Енергенти за грејање по партијама - друга партија –угаљ и огревно дрво  (ОРН енергенти за грејање:09135000;09111100; 09111400)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-247/18-XIIод 10.09.2018. године, у предмету јавне набавке број 12/2018: Услуга осигурања имовине (назив и ознака из општег речника набавки: ОРН: 66515200 – услуге осигурања имовине ), 

PDF


ОДЛУКA о додели уговора ДРУГА ПАРТИЈА на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-168/18-XIIод 05.06.2018. године, у предмету јавне набавке број 18/2018 : Набавка ХТЗ опреме, друга партија- радна и заштитна обућа (ОРН: заштитна обућа 188300000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора у  поступку јавне набавке мале вредности редни број 1/2018

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за прву партију На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-179/18-XII од 16.05.2018. године, у предмету јавне набавке број 14/2018: Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама (ОРН: намештај 39100000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за другу партију На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-179/18-XII од 16.05.2018. године, у предмету јавне набавке број 15/2018 Набавка и испорука канцеларијског намештаја по партијама (ОРН: намештај 39100000)

PDF


Позив за подношење понуде - „Понуда за јавну набавку мале вредности –замена постојеће фасадне столарије новом од пвц материјала“ бр. 1/2018 "- овде 

 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број: 1/2018 - овде


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-70/18-XIIод 02.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 13/2018 :Средства за хигијену: ОРН:39830000,39831000,39831300,39831600,39832000,33700000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-72/18-XII од 02.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 5/2018: Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (назив и ознака из општег речника набавки: 50300000 – услуга поправке, одржавања и сродне услуге)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-71/18-XII од 02.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 6/2018: Услуга сервисирања рачунара(назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 50300000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-149/18-XII од 11.04.2018. године, у предмету јавне набавке број 4/2018: Канцеларијски материјал по партијама – четврта партија (ОРН: 30192000)

PDF


 ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-169/17-XIIод 30.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 404-58/18-XIIод 30.03.2018. године, у предмету јавне набавке број 1.1.1-2018: Електрична енергија по партијама (ОРН:електрична енергија;09310000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-169/17-XIIод 30.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 404-59/18-XII од 22.02.2018. године, у предмету јавне набавке број 2/2018 : Нови тонери (ОРН:30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-169/17-XIIод 30.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 404-124/18-XII од 04.04.2018. године, у предмету јавне набавке број 3/2018: Књиге за одличне и награђиване ученике основних и средњих школа (ОРН: 22110000-Штампане књиге)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-169/17-XIIод 30.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 11/2017: Набавка ХТЗ опреме , друга партија- радна и заштитна обућа(ОРН: заштитна обућа 18830000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-249/17-XIIод 26.07.2017.године, у предмету јавне набавке број 12/2017: Рачунарска и сродна опрема(ОРН: 30200000-рачунарска опрема и материјал)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-169/17-XII од 30.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 10/2017: Набавка ХТЗ опреме, прва партија- радна и заштитна одећа (ОРН: радна одећа,специјална радна одећа и прибор 18100000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-186/17-XII од 05.06.2017. године, у предмету јавне набавке број 9/2017:  Енергенти за грејање по партијама - друга партија –угаљ и огревно дрво  (ОРН енергенти за грејање:09135000;09111100; 09111400)

PDF


ОДЛУКA о додели уговораНа предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-93/17-XII од 13.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 8/2017:  Средства за хигијену  (ОРН :ОРН:39830000,39831000,39831300,39831600,39832000,33700000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-92/17-XIIод 14.03.2017. године, у предмету јавне набавке број7/2017: Услуга телефони-фиксни(назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 64211000)

PDF


 ОДЛУКA о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-83/17-XIIод 17.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 404-83/17-XII (уписује наручилац): Услуга сервисирања рачунара(назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 50300000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-81/17-XIIод 27.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 5/2017: Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера (назив и ознака из општег речника набавки: услуге поправке,одржавања и сродне услуге 50300000).

PDF


 ОДЛУКA о додели уговора на предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-105/17-XIIод 27.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 4/2017: Набавка књига за одличне и награђене ученике Основних и средњих школа(ОРН:22110000Штампане књиге)

PDF


 ОДЛУКA о додели уговора за четврту партију у предмету јавне набавке број 3/2017: Канцеларијски материјал по партијама (ОРН: 30192000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора у предмету јавне набавке број 2/2017: Електрична енергија по партијама (ОРН:електрична енергија;09310000)

PDF


ОДЛУКA о додели уговора - у предмету јавне набавке број 1/2017: Нови тонери (ОРН:30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)

PDF


ОДЛУКо додели уговора за трећу партију-набавка угља и огревног дрвета 

PDF


ОДЛУКA о додели – ДОБРА –НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1 /2016 

PDF


ЈАВНА НАБАВКАДОБРА –НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1 /2016

Позив за подношење понуде

PDF

Конкурсна документација

PDF

Појашњење конкурсне документације

PDF

Измена конкурсне документације

PDF

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за пету партију - нови тонери, рибони и кертриџи - Предмет јавне набавке број 1.1.1./2016

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за четврту партију - штампани материјал - Предмет јавне набавке број 1.1.1./2016

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за трећу партију - прибор за писање и други ситан канцеларијски материјал  - Предмет јавне набавке број 1.1.1./2016

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за другу партију-канцеларијски материјал за одлагање документације, архивирање и експедицију, књиге, обрасци за евиденцију и слично  - Предмет јавне набавке број 1.1.1./2016

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за прву партију - папир,свеске и фасцикле - Предмет јавне набавке број 1.1.1/2016

PDF


ОДЛУКA о додели уговора за прву партију - Предмет јавне набавке број 1.1.5/16: Набавка електричне енергије

PDF


ЈАВНА НАБАВКАДОБРА –НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1.1.2 /2015

PDFWord

 

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу року подношења пријава/понуда

Измена конкурсне документације

 

Одлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА– РАДОВИ –ИЗРАДА ПРОЈЕКТA И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА (ОРН : 45214200) - ЈАВНА НАБАВКА  бр.1.3.1 /2015

PDFWord

 

 

Питање:

Општи став је да лиценца 413 „покрива лиценцу „414 за обављање послова који су предмет ове јавне набавке.

Да ли ћете сматрати за прихватљиву понуду понуђача који достави тражене доказе за инжењера са лиценцом 413  и стог именује за одговорног извођача?

Одговор:

Прихвата се и лиценца 413 за одговорног извођача унутрашњих инсталација водовода и канализације на објекту ОШ „Светозар Марковић“.

Питање  II:

1.   На страни 38 до 68 додатни услови у поступку јавне набавке под бројевима 2 и 3 потребно је пројекат тј изведени радови на изградњи ,реконструкцији или доградњи минимум једног објекта основне или средње школе захтеване површине или вредности .

Да ли  понуђач задовољава услове ако достави потврде Наручиоца за пројектовање тј извођење предшколске установе?

2. Да ли сви тражени инжењери за пројектовање (300,310,314,330,350,353 и 381)  морају бити у сталном радном односу или је за неке од наведених дозвољен неки други основ ангажовања?

3. На страни 4 од 69 наведени су услови плаћања па ме интересује да ли постоји могућност плаћања и по више привремених ситуација пре комплетног завршетка радова и испостављања окончане ситуације?

4. Да ли је обилазак локације обавезан?

5. На страни 12.конкурсне документације а односи се на предмер и предрачун радова позиција VIII столарски и браварски радови после ставке 7 ништа не пише.Да ли се са ставком 7 завршава позиција столарски и браварски радови и уписује износ УКУПНО или још има ставки?

6. Да ли је потребно израдити нову подтсаницу само за дограђени капацитет поред постојеће ?

7. Да ли је потребно изградити потпуно нову подстаницу уместо постојеће где би урачунали и додатни капацитет дограђеног дела?

Одоговори II:

  1. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
  2. Тражени инжењери морају бити у сталном радном односу, као што је наведено у конкурсној документацији.
  3. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
  4. Обилазак локације није обавезан.
  5. Ставом 7 се завршава позиција столарски и браварски радови и уписује износ УКУПНО на почетку стране 13.
  6. Пројектант је потребно да дефинише да ли постојећа подстаница је довољна за дограђени део школе, ако није, пројектант дефинише да ли ради нову за дограђени део или проширује постојећу подстаницу.
  7. Пројектант је потребно да дефинише да ли постојећа подстаница је довољна за дограђени део школе, ако није, пројектант дефинише да ли ради нову за дограђени део или проширује постојећу подстаницу.

Питања III

Да ли ћете сматрати понуду прихватљивом уколико се за одговорног извођача радова техничке струке достави:

1.Фотокопија тражене лиценце са потврдом о важности исте

2.Фотокопија обрасца М

3.Уговор о раду уместо радне књижице?

ОДГОВОР IIII:

На страни 40. конкурсне документације под тачком 4. за испуњење додатних услова јасно је наведено коју документацију понуђачи треба да доставе. 

Измена конкурсне документације

PDF

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

PDF

 

Питање IV:
Сходно појашњењу бр.1 за грађевинске инжењере 413 или 414 да ли исто важи и за пројектантске лиценце бр.314 доставимо лиценцу бр. 313.

Одговор IV: 
Прихвата се лиценца број 313 као замена за тражену лиценцу број 314

 

Питање и одговори V:

1.Колики је инсталисани капацитет постојеће подстанице-укупна снагаизмењивача?

Измењивач је капацитета 515 000 kcal/h, odnosnooko 600 kW (598,94 kW).

2.Колика је инсталисана снага постојећих грејних тела у школи?

Инсталисана снага постојећих грејних тела је 507,13 kW

Напомена: Наведне вредности добијене су од "Енергетика Д.О.О", предузећа које снабдева корисника топлотном енергијом. Подсећамо да је наведено у тенедерској документацији, односно у Пројектном задатку:

Како се прикључење грејних тела у новим просторијама врши из постојеће подстанице, неопходно извршити пре свега проверу да ли постојећа подстаница има

довољну топлотну снагу и да ли постоји довољан капацитет како би се грејале и новопројектоване просторије (приземље и спрат), односно урадити детаљан пројекатгрејања за нове просторије (ходници, учионице, санитарни чворови).

3.Да ли ће бити организован још један обилазак објекта и улазак у подстаницу објекта?

Организован обилазак објекта неће бити. Понуђачи могу да обиђу објекат и погледају подстаницу (уз предходну најаву), како би доставили што прецизнију понуду. Понуђачи могу да обиђу објекат све док постоји могућност постављања питања.

Обавештење

Одлука о додели

Обавешетење о обустави поступка

Oдлуka

Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКАДОБРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1.1.1 /2015

PDF Word

 

Одлука о додели

 


ЈАВНА НАБАВКАДОБРА –НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ -  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.1.1.1 /2014

PDFWord

На предлог Комисије за јавну набавку образоване Решењем Градске управе за јавне набавке број 404-93/17-XII од 13.03.2017. године, у предмету јавне набавке број 8/2017:  Средства за хигијену

(ОРН :ОРН:39830000,39831000,39831300,39831600,39832000,33700000)